Važno: Sahrane i pomeni za vreme vanrednog stanja

Važno: Potvrda o smrti je potrebna da se na osnovu nje od matičara opštine pribavi Izvod iz matične knjige umrlih, koji je neophodan za organizovanje i zakazivanje sahrane ili kremacije.

Kada dođe do smrtnog slučaja u stanu ili kući, prijava smrti vrši se na telefonski broj Hitne medicinske pomoći ili mrtvozornika radi utvrđivanja činjenice smrti.

Od pozivaoca se traže sledeći podaci:
- Ime i prezime preminule osobe,
- Starost umrle osobe,
- Adresa nastanka smrti,
- Vreme nastanka smrti,
- Ime i prezime osobe koja prijavljuje smrt,
- Broj telefona za kontakt.

Mrtvozornik obično dolazi nakon nekoliko sati.
Mrtvozorniku je potrebno osigurati pristup preminuloj osobi da bi se telo preminule osobe moglo pregledati, pripremiti doktorsku dokumentaciju, ako je preminula osoba bolovala kao i sve matične podatke preminule osobe. Mrtvozornik izdaje Potvrdu o smrti.

Ukoliko se smrtni slučaj desi u bolnici ili nekoj drugoj zdravstvenoj ustanovi, javite se na odeljenje gde je osoba ležala pre nastupa smrti.
Nakon razgovora sa dežurnim lekarom ili načelnikom odeljenja, dobija se dokumentacija i Potvrda o smrti koja je zavedena u protokol zdravstvene ustanove.

Ako je smrt nastupila u neobičnim okolnostima, na ulici, tuđem stanu ili u slučaju obijanja stana ostavite telo i prostor kako ste zatekli, radi eventualnog policijskog uviđaja.
Kada se smrt dogodi u nekom od ovih slučajeva, izlazi hitna pomoć, koja konstatuje smrt, a policija izdaje propratnicu da se telo preveze na Sudsku Medicinu i Kriminalistiku radi obdukcije. Kada se obdukcija završi, telo se prenosi u mrtvačnicu.
Ukoliko se dogodi smrtni slučaj osobe koja je živela sama u kući ili stanu, ili koja se u trenutku nastupa smrti nalazila sama u kući ili stanu obvezno pozvati policiju radi utvrđivanja činjenice smrti i okolnosti pod kojima je do smrti došlo, odnosno kako bi se utvrdilo da li je umrla osoba prirodnom ili nasilnom smrti. Isto tako je potrebno postupiti u slučaju počinjenog ubistva ili samoubistva (vatrenim ili drugim oružjem, vešanjem, utapanjem i sl.).

Nakon što mrtvozornik izda Potvrdu o smrti telo se može prevesti u mrtvačnicu i hladnjaču.
Posetite web stranu Groblja gde želite da se obavi poslednji ispraćaj, upoznajte se sa njihovom ponudom i kontaktirajte ih za rezervaciju termina sahrane.

Izvod iz matične knjige umrlih
Činjenica smrti se prijavljuje usmeno na šalteru Matične službe, nakon čega se sačinjava zapisnik na propisanom obrascu.
Činjenicu smrti dužni su da prijave članovi porodice s kojima je umrli živeo, a ako ovih lica nema ili nisu u mogućnosti da to učine, druga lica s kojima je umrli živeo ili drugi članovi porodice koji su saznali za smrt, odnosno lica u čijem je stanu smrt nastupila, a ako nema ni ovih lica, činjenicu smrti dužno je da prijavi lice koje je prvo za smrt saznalo.
Činjenica smrti mora se prijaviti nadležnom matičaru u roku od tri dana od dana smrti, odnosno od dana nalaženja leša.
Ako je lice preminulo na teritoriji Republike Srbije, činjenica smrti se upisuje u matičnu knjigu umrlih matičnog područja u čijem sastavu je naseljeno mesto gde je smrt nastupila. Ako nije poznato mesto gde je smrt nastupila, činjenica smrti upisuje se u matičnu knjigu umrlih matičnog područja u čijem sastavu je naseljeno mesto gde je leš nađen.
Ako je lice preminulo u inostranstvu, činjenica smrti se upisuje po mestu poslednjeg prebivališta umrlog, a ako je poslednje prebivalište nepoznato - po mestu rođenja.

Izaberite orkug u selektoru za prikaz konkretnijih podataka za okrug

OKRUG: