Važno: Sahrane i pomeni za vreme vanrednog stanja

Organizacija sahrane ili kremacije je veoma zahtevan i stresan posao.
Za veoma kratko vreme mora se obaviti veliki broj aktivnosti kao što su prijava smrti, prevoz pokojnika, izbor kovčega, zakup grobnog mesta, zakazivanje sahrane ...
Informišete se o ovim aktivnostima kako biste ih obavili što lakše i u što kraćem periodu.

Pogrebni troškovi su značajan finansijski izdatak.
Deo sredstava obezbeđuje Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje.
Naknada pogrebnih troškova koja se isplaćuje familijama preminulih penzionera (ili onome ko je platio sahranu) u julu, avgustu i septembru 2019. godine iznosiće 39.530,oo dinara za sve kategorije korisnika penzija.

Uz zahtev za ostvarivanje ovog prava se prilaže:
- Izvod iz matične knjige umrlih (fotokopija),
- Računi o troškovima sahrane (original ili overena fotokopija),
- Fotokopija lične karte podnosioca zahteva,
- Ček od penzije umrlog korisnika penzije.

Zahtev za naknadu pogrebnih troškova možete preuzeti sa sajta Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje.

Prevoz pogrebnim vozilom
Prevoz umrlih, osim pepela umrle osobe, može se obavljati samo pogrebnim vozilom koje mora ispunjavati tehničke i sanitarne uslove u skladu sa posebnom propisima.

Izaberite orkug u selektoru za prikaz konkretnijih podataka za okrug

OKRUG: