Ljudski život na zemlji ima svoje ograničeno trajanje i nažalost postoji nešto što nas sve čeka.
I sama pomisao na gubitak voljene osobe ili vlastitu smrt izaziva različite psihološke procese, svesne ili nesvesne koje nazivamo tuga ili žalost, s kojim se susreće svaki čovek.
Čak, iako je smrt zbog teških bolesti i starosti bila očekivana, najbliže će iznenaditi.

U želji da ovu tužnu i emotivno osetljivu temu približimo što širem krugu građana postavili smo portal Groblja.rs

Organizacija sahrane
Organizacije sahrane je zahtevan i stresan posao jer se za veoma kratko vreme mora obaviti veliki broj aktivnosti.
Iako bi bilo najprirodnije u miru oplakati svoju bol i prepustiti se sećanjima, očekuje vas mnoštvo tužnih poslova.
Organizacija sahrane je obično velik izazov jer za to niste pripremljeni i iscrpljuje energiju.
Ako ste preuzeli organizaciju sahrane, načinite mali podsetnik da ne bude ni najmanjeg detalja koji ćete zaboraviti.
Pisanje 5 minuta podsetnika sledeći dan štedi dosta vremena i čuva živce.

Organizacija sahrane ima mnogo elemenata:
- Prijava smrti
- Preuzimanje i prevoz umrle osobe u mrtvačnicu
- Zakup grobnog mesta
- Zakazivanje termina sahrane
- Izbor pogrebne opreme
- Kupovina cveća
- Obaveštavanje porodice i prijatelja o sahrani
- Obezbeđenje verskih obreda
- Poštovanje pogrebnih običaja
- Plaćanje troškova sahrane

Gde god je to moguće najbolje je angažovati firmu koja upravlja grobljem i pruža pogrebne usluge.
Informišite se o organizaciji sahrane kod naših Partnera kako bi taj tužan posao mogli obaviti što lakše.

Naknada pogrebnih troškova
Pogrebni troškovi su značajan finansijski izdatak. Uvek se postavlja pitanje, gde i kako osigurati novac za pogrebne troškove, što u današnjim uslovima nije jednostavno.
Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje isplaćuje Naknadu pogrebnih troškova koja se isplaćuje licu koje je snosilo troškove sahrane umrlog korisnika penzije.
Visina naknade za pogrebne troškove u 2021. godini iznosi 44.107 dinara.

Dokumenta potrebna za isplatu naknade pogrebnih troškova:
1. Račun o troškovima sahrane u originalu, koji glasi na lice koje je snosilo troškove
2. Original ili fotokopiju fiskalnog isečka ili Izjava izdavaoca računa da nema obavezu evidentiranja prometa preko fiskalne kase
3. Dokaz kojim se potvrđuje identitet (lična karta na uvid ili uverenje o prebivalištu)
4. Izvod iz matične knjige umrlih u originalu ili fotokopiji, ukoliko ga podnosilac zahteva poseduje
5. Izveštaj korisniku, odnosno ček od penzije umrlog korisnika, ukoliko ga podnosilac zahteva poseduje
6. Kopija kartice tekućeg računa podnosioca zahteva sa upisanim imenom, prezimenom i brojem partije tekućeg računa
7. Izjava o davanju saglasnosti za isplatu naknade pogrebnih troškova posredniku
8. Izjava lica po čijem su zahtevu pružene pogrebne usluge o saglasnosti da se isplata izvrši pravnom licu sa kojim Fond ima zaključen ugovor o poslovnoj saradnji u punom iznosu pripadajućem po Zakonu.

Zahtev za isplatu naknade podnosi se Republičkom fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje putem obrasca:
Zahtev za isplatu naknade pogrebnih troškova

Informišete se detaljnije o pogrebnim uslugama kod naših Partnera.